REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ

Niniejszy regulamin reguluje zasady współpracy pomiędzy firmą POWERMAT, zwaną dalej Dostawcą, a firmą składającą zamówienie w firmie POWERMAT, zwaną dalej Zamawiającym.
Złożenie zamówienia w hurtowni internetowej oznacza akceptację przez Zamawiającego Regulaminu Hurtowni Internetowej. Akceptacja dotyczy również przyszłych realizowanych zamówień. Regulamin Hurtowni Internetowej pozostaje wiążący bez szczególnego zawiadomienia nawet wtedy, gdy zamówienie jest z nim niezgodne. Odstępstwa  od Regulaminu Hurtowni Internetowej są nieważne bez wyraźnej, pisemnej akceptacji ze strony Dostawcy. 

Definicja hurtowni internetowej

Hurtownia internetowa jest narzędziem B2B do realizacji stałej współpracy z odbiorcami hurtowymi. Hurtownia oferuje asortyment stały, (unormowany) z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Składanie zamówień

Warunki ogólne

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą strony www.powermat-hurt.pl Zamówienie musi zawierać nazwę Zamawiającego, jego numer NIP, dokładny adres, numer telefonu, imię i nazwisko osoby prowadzącej zamówienie . Złożenie zamówienia w hurtowni internetowej jest również upoważnieniem Dostawcy do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

2. Zamówienia powinny być składane zgodnie z niniejszym regulaminem. Jeżeli w opisie towaru jest zaznaczona ilość minimalna, prosimy nie zamawiać mniejszych ilości.

3. Przy zamawianiu towarów z wyprzedaży prosimy przed zamówieniem potwierdzić dostępność towaru u administratora hurtowni.

4. Po złożeniu zamówienia hurtownia generuje automatyczne potwierdzenie wysłane na adres e-mail. Jest to potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych dotyczących zamówienia oraz danych Zamawiającego.

5. Administrator hurtowni przyjmuje zamówienie do realizacji, informuje o ewentualnych brakach, proponuje alternatywne rozwiązania oraz ustala termin dostawy, ostateczną ilość kartonów do wysyłki, koszt transportu oraz kwotę końcową i warunki płatności.

Statusy zamówień

1. "Przesyłka pobraniowa" przychodzi drogą elektroniczną automatycznie po potwierdzeniu zamówienia z pobraniową metodą płatności.

2.  Zmiana statusu na „Oczekiwanie na wpłatę” przychodzi drogą elektroniczną automatycznie po potwierdzeniu zamówienia z przelewową metodą płatności.

3. Po odnotowaniu płatności, bądź po potwierdzeniu zamówienia pobraniowego status zmienia się na "Paczka oczekuje na wysyłkę". Status informuje o przygotowanej paczce do wysłania przez kuriera.

4. W przypadku złożenia zamówienia z odbiorem osobistym na magazynie firmy Powermat oraz odebraniem własnym towaru bezpośrednio z magazynu status zmienia się na "Odebrano na miejscu".

5. W chwili odbioru towaru przez kuriera zamówienie przyjmuje status "Wysłano towar".

6. Status "Oczekiwanie na odbiór osobisty" ukaże się w chwili potwierdzenia złożonego zamówienia z odbiorem osobistym w miejscu magazynu.

7. W pełni zrealizowane zamówienie przyjmuje status "Dostarczone". Informacja obejmuje otrzymanie przesyłki przez klienta zewnętrznego lub kontrahenta hurtowego. Status określa również zaksięgowanie środków za transakcję w formie płatności "za pobraniem".

Realizacja zamówień

1. Zamówienia realizowane są tylko po pełnej aktywacji konta. Do pełnej aktywacji konta potrzebne jest przesłanie aktualnych dokumentów firmowych (NIP, REGON, KRS, wpis do EDG) w formie faxu bądź elektronicznie na adres e-mail hurtowni podany w dziale „kontakt”.

2. Kolejność realizacji zamówień jest uzależniona od terminu dokonania wpłaty. Realizowane są zamówienia opłacone. Złożenie zamówienia do momentu dokonania wpłaty nie rezerwuje towaru w magazynie i może skutkować przejściowym brakiem towaru.

3. Zamówienia których status został już zmieniony z domyślnego na inny nie mogą zostać już w żaden sposób zmodyfikowane. W związku z tym nie istnieje już możliwość dołożenia produktów, wymiany produktów na inne, itp.

4. Towar jest wysyłany do Zamawiającego na podstawie wpłaty zaksięgowanej na rachunku bankowym Dostawcy (nie dotyczy klientów, którzy wybrali wysyłkę za pobraniem).  

5. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby w pełni realizować zamówienia. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego dla częściowych realizacji zamówień, potrzebna jest pisemna informacja.

6. Do momentu całkowitego uregulowania płatności przez Zamawiającego, towar pozostaje własnością Dostawcy, a zamówienie nie są wysyłane. 

7. Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest przy pierwszej rejestracji lub przed zamówieniem w danych konta uzupełnić pola nazwy firmy, adresu, oraz numeru NIP. 

8. Zamówienia wysyłane są do 2 dni roboczych od momentu odnotowania płatności (płatność odnotowana jest na nastepny dzień roboczy licząc od dnia wpłynięcia środków na nasze konto), do 2 dni roboczych w przypadku wybrania opcji - płatność u kuriera oraz w przypadku firm posiadających odroczone płatności. W okresach zwiększonej liczby zamówień czas realizacji może wydłużyć się do 5 dni roboczych. Podany czas realizacji zamówienia (przekazania go przez nas firmie kurierskiej) dotyczy tylko i wyłącznie zamówień składanych przez firmy zarejestrowane w Polsce.

Warunki płatności 

1.  Pierwsze trzy zamówienia złożone przez nowych klientów są płatne przelewem przy zamówieniu towaru – przed wysyłką. Po realizacji tych zamówień, Zamawiający może ubiegać się o zawarcie Umowy Współpracy z Dostawcą.

2. Klienci detaliczni (nie reprezentujący firm) i klienci, którzy nie mają podpisanej Umowy Współpracy z Dostawcą mogą otrzymać zamówiony towar dopiero po dokonaniu  przedpłaty oraz zaksięgowaniu się jej na rachunku bankowym Dostawcy.

3. Jeżeli wpłata o której mowa w pkt. 2 nie wpłynie w ciągu7 dni od daty zamówienia – zamówienie zostanie automatycznie anulowane bez dalszych powiadomień. w tym okresie może również zabraknąć towaru.

4. W przypadku dostarczenia towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii towaru. Dostawca wystawia każdorazowo fakturę VAT.

5. Koszty dostawy są uzależnione od wagi zamawianych produktów. Aktualny cennik dostaw znajduje się na stronie Hurtowni Powermat.

6. Jeżeli Zamawiający dokona wpłaty przed otrzymaniem potwierdzenia dostępności przez administratora hurtowni i w wyniku tego powstanie nadpłata – Dostawca dokona zwrotu nadpłaty w ciągu 14 dni. Od ewentualnych zwrotów nadpłat, powstałych wskutek dokonywania wpłat przed ostatecznym potwierdzeniem wartości zamówienia przez administratora hurtowni, będzie pobierana opłata manipulacyjna w kwocie 10,00 PLN. 

Warunki dostawy

1. Dostawy są realizowane wyłącznie przez firmę kurierską „DPD” w zależności od wagi towaru zamówionego jednorazowo. Z przyczyn technicznych, nie ma możliwości korzystania z innej firmy spedycyjnej. 

2. Koszty transportu ponosi Zamawiający.

3. Wysyłane kartony są oklejane folią "stretch" w celu uniknięcia ingerencji w ich zawartość w trakcie transportu. Jeśli Zamawiający życzy sobie wysyłkę towaru bez takiej taśmy należy przesłać takie oświadczenie. Za paczki wysyłane na prośbę Zamawiającego bez taśmy firmowej Dostawca nie bierze odpowiedzialności w przypadku braków towaru.

4.  W przypadku uszkodzenia kartonów lub innej widocznej szkody, Zamawiający jest zobowiązany do adnotacji o uszkodzeniu na liście przewozowym w obecności kuriera i przeliczenia towaru w obecności kuriera.

5. W celu uznania reklamacji uszkodzonej przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody z kurierem dostarczającym ze szczegółową informacją w jakim stanie znajduje się poszczególny towar. 

Reklamacje

1. Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. 

2. Dostawca nie przyjmuje zwrotów, jeżeli towar jest zgodny z zamówieniem i nieuszkodzony. Prosimy o rozważne zakupy. 

3. Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem zaakceptowanym przez Dostawcę.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż w terminie 1 dnia od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Reklamacji należy dokonać przed widocznym użyciem towaru, towar noszący ślady użytkowania nie podlega reklamacji zwrotu lub wymiany.

4. W przypadku wskazania przez Zamawiającego innego miejsca wysyłki niż siedziba Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia towaru.

5. Po odsprzedaniu towaru przez Zamawiającego kolejnemu odbiorcy hurtowemu, odpowiedzialność za wady towaru przenosi się na Zamawiającego.

6. Tylko na podstawie wypełnionego formularza reklamacyjnego rozpatrywane są reklamacje. Formularz PDF można pobrać ze strony hurtowni, wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać.

5. Po odsprzedaniu towaru przez Zamawiającego kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za wady towaru przenosi się na Zamawiającego. 

6. W przypadku dostawy towaru niewłaściwego lub uszkodzonego Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub uzupełnienie, w razie dostarczenia ilości niezgodnych z zaakceptowanym przez Dostawcę zamówieniem. 

7. Zastrzega się możliwość wymiany lub zwrotu towaru wysłanego przez Dostawcę zgodnie z zamówieniem Zamawiającego. O możliwości zwrotu towaru decyduje  Dostawca. W każdym przypadku naliczane są wówczas koszty manipulacyjne w wysokości  10% wartości zamówienia oraz koszty transportu ustalonej wysokości.

8.  Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towarów u Producentów.  

Pozostałe warunki 

1. Ceny na produkty Dostawcy podane są w złotych polskich brutto, z podatkiem VAT.

2. Nie prowadzimy działalności na warunkach dropshippingu. 

3. Wszelkie zmiany odnoszące się do Regulaminu Hurtowni Internetowej wymagają formy pisemnej oraz akceptacji Dostawcy i Zamawiającego. 

4. Spory powstałe w wyniku realizacji Regulaminu Hurtowni Internetowej będą załatwiane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. 

5. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Zdjęcia znajdujące się na naszej stronie www.powermat-hurt.pl są prywatną własnością firmy P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. J. i prawa autorskie do zdjęć są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części bez naszej zgody jest zabronione i podlega ochronie prawnej.

7. Gwarancja na zasadzie 1/2 Door to Door.

8. Nie wymagamy minimum logistycznego.

9. Do zamówień, które wysyłane są na paletach doliczamy koszt samych palet, nawet w wypadku, gdy zamówienie ma darmową wysyłkę. Mała paleta 20zł, duża 30zł (cena za sztukę).

10. Zamówienia do których naliczany jest koszt transportu zostaną zweryfikowane po ich spakowaniu. Jeśli koszt transportu został wyliczony wyższy lub niższy zostanie to skorygowane na końcowym dokumencie sprzedaży.