Regulamin

 1. Definicje.
  1. Sprzedawca – P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, NIP: 577-184-18-46.
  2. HURTOWNIA INTERNETOWA POWERMAT – sklep internetowy (hurtownia internetowa) dostępny pod adresem powermat-hurt.pl
  3. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która utworzyła konto na stronie powermat-hurt.pl zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.
  4. Użytkownik – podmiot, który w procesie rejestracji konta uzyskał dostęp do usług świadczonych w sklepie internetowym Powermat Hurt
  5. Administrator – P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, NIP: 577-184-18-46.
  6. Oferta – towar prezentowany przez Sprzedawcę na warunkach przewidzianych w regulaminie.
  7. Umowa – umowa kupna-sprzedaży towaru zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zawarta w celach zawodowych wykonywanej działalności gospodarczej Klienta.
  8. Konto – część zasobów strony powermat-hurt.pl przydzielonych danemu Użytkownikowi, identyfikowane adresem e-mail, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych czynności w zakresie określonym przez Administratora.
  9. Rejestracja – czynność polegająca na kompletnym wypełnieniu formularza w celu utworzenia konta na stronie powermat-hurt.pl. Warunkiem koniecznym do dokonania skutecznej rejestracji jest podanie aktualnych i pełnych danych firmy oraz adresu mailowego (będącego następnie loginem Użytkownika), utworzenie silnego hasła oraz potwierdzenie procesu rejestracji przy pomocy otrzymanego mailem linku.
  10. Potwierdzenie rejestracji konta – proces potwierdzenia utworzonego wcześniej konta za pomocą linku aktywacyjnego, wysłanego przez Administratora na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  11. Aktywacja – proces udostępnienia Użytkownikom funkcjonalności strony powermat-hurt.pl po dokonaniu potwierdzenia rejestracji konta. Do dokonania aktywacji konta przez Powermat niezbędnie wymagane jest przesłanie aktualnych dokumentów firmowych (NIP, REGON, KRS, wpis do EDG) w formie faxu bądź elektronicznie na adres e-mail hurtowni podany na stronie, opatrzony podpisem osoby upoważnionej do dokonywania czynności w tym zakresie.
  12. Miejsce świadczenia usług – siedziba spółki POWERMAT, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie.
  13. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
 2. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy regulamin określa reguły korzystania ze sklepu powermat-hurt.pl i jest dostępny do pobrania w formacie pdf.
  2. Usługi sklepu powermat-hurt.pl jak również towary oferowane w sklepie internetowym dedykowane są wyłącznie klientom biznesowym: osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym będącym czynnymi podatnikami VAT, dokonującym zakupów wyłącznie w celach zawodowych wynikających w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.
  3. Aby móc korzystać z witryny powermat-hurt.pl niezbędne do tego celu są:
   • komputer podłączony do sieci Internet z zainstalowanym i aktualnym systemem operacyjnym Windows lub Mac Os,
   • zainstalowana przeglądarka Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera lub Safari wraz z najnowszymi aktualizacjami,
   • konto poczty elektronicznej,
   • włączone domyślne ustawienia plików cookies w przeglądarce oraz ich akceptacja na stronie powermat-hurt.pl.
  4. Zawierając umowę kupna-sprzedaży Klient oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu wraz załącznikami oraz oświadcza, iż dokonuje zakupu wyłącznie do celów zawodowych, przez co nie może być uważany za Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w myśl Ustawy z 31 lipca 2019r. o zmianie niektórych Ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
 3. Rejestracja konta oraz zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  1. Rejestracja jest procesem nieodpłatnym, koniecznym do utworzenia konta i uzyskania możliwości dokonywania zakupów na stronie powermat-hurt.pl.
  2. Wszelkich czynności wywołujących skutki prawne może dokonać w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych jedynie osoba upoważniona do reprezentacji tych podmiotów.
  3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest tożsame z zakończonym aktywacją procesem rejestracji konta na stronie. Momentem zawarcia umowy jest czynność kliknięcia linku aktywacyjnego otrzymanego drogą mailową na podany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji adres poczty elektronicznej. Warunkiem koniecznym jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu oraz zgód wymaganych przez Administratora oraz potwierdzenie statusu przedsiębiorcy przesłanymi dokumentami rejestrowymi.
  4. Użytkownik po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta uzyskuje nieodpłatnie:
   • dostęp do oferty,
   • możliwość dokonywania zakupów,
   • możliwość zarządzania własnymi danymi,
   • śledzenie statusu zamówienia,
   • możliwość zgłaszania reklamacji,
   • kontakt z biurem obsługi klienta,
   • możliwość usunięcia konta.
  5. Usunięcie konta przez Użytkownika jest możliwe w każdym momencie i jest tożsame z wypowiedzeniem umowy ze Sprzedawcą.
  6. Ponowna rejestracja Użytkownika jest możliwa jedynie za zgodą Administratora.
  7. Użytkownicy mają obowiązek aktualizować na bieżąco dane firmy oraz dane teleadresowe, zaś brak aktualizacji danych dotyczących działalności gospodarczej będzie traktowany jako naruszenie regulaminu i może skutkować natychmiastowym zawieszeniem konta. Informacja o zmianie formy prawnej Użytkownika lub innych danych firmy (jak numer NIP lub adres siedziby) musi wpłynąć do Administratora najpóźniej na 14 dni przed jej wejściem w życie. Brak aktualizacji danych będzie skutkować ponadto możliwością błędnego wystawienia dokumentów handlowych przez Sprzedawcę.
  8. Sposoby usunięcia konta:
   • Wysyłając do Sprzedawcy drogą mailową oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Składanie zamówień oraz płatności.
  1. Wszelkie informacje o asortymencie, dostępne na stronie internetowej, nie stanowią oferty handlowej Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy.
  2. Składanie zamówień możliwe jest za pośrednictwem strony powermat-hurt.pl całodobowo przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem przerw technicznych.
  3. Zakup towaru realizowany jest poprzez dodanie go do koszyka i zatwierdzenie transakcji w kolejnych krokach procedury zakupu. Zakończenie procesu dokonywania zakupu na stronie tożsame jest z akceptacją warunków Oferty.
  4. Potwierdzenie zamówienia towaru odbywa się drogą mailową oraz w Panelu Klienta jako informacja o statusie realizacji zamówienia. Podstawą otrzymywania potwierdzeń drogą mailową jest poprawne wprowadzenie adresu poczty elektronicznej na swoim koncie.
  5. Złożenie zamówienia ma charakter wiążący. Anulowanie złożonego zamówienia (odstąpienie od umowy) może się odbyć przed zmianą jego statusu na „W trakcie realizacji” lub za zgodą Sprzedawcy.
  6. Należności wobec Sprzedawcy realizowane są przelewem bankowym na numer konta podanego w końcowym etapie procedury zamówienia, a także na fakturze lub proformie.
  7. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności do 3 dni od daty złożenia zamówienia. Brak wniesienia opłaty w tym terminie będzie tożsamy z odstąpieniem od zawartej umowy sprzedaży, co oznacza zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia.
  8. Towar zostanie przekazany do wysyłki dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy, chyba że dokonano odrębnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przed złożeniem zamówienia.
  9. Dostępność towaru aktualizowana jest na bieżąco i obowiązuje na dzień złożenia zamówienia. Nie przewidujemy możliwości rezerwacji towaru, a towar nieopłacony nie może być traktowany jako towar będący w rezerwacji.
  10. Ceny towarów na stronie powermat-hurt.pl nie zawierają kosztów dostawy.
  11. Warunki handlowe dla Klientów mogą się różnić między sobą w zależności od poziomu dokonanych zakupów na stronie powermat-hurt.pl. Ceny towarów nie są ustalane w wyniku stosowania mechanizmu profilowania Klientów.
  12. Koszty i sposoby dostawy (lub odbioru) towarów wyszczególnione są na kolejnym etapie procedury zamówienia. Sprzedawca może doliczyć dodatkowe koszty palet lub opakowania w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje Klienta podczas procesu zamawiania towaru.
 5. Warunki dostaw i odbioru towaru.
  1. Dostawy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Państw członkowskich Unii Europejskiej. Możliwa jest dostawa do państw trzecich.
  2. Sprzedawca określa termin dostawy i podaje jego przybliżoną datę, liczoną w dniach roboczych począwszy od dnia złożenia zamówienia.
  3. W uzasadnionych przypadkach termin dostawy może ulec wydłużeniu.
  4. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich wyszczególnionych w opcjach dostawy na adres podany przez Klienta. Sprzedawca nie dopuszcza dropshippingu, czyli dostawy do podmiotu trzeciego, nie będącego stroną Umowy.
  5. Istnieje możliwość dokonania odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie Sprzedawcy lub zlecenie własnego transportu. Odbiory towaru są realizowane po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedawcą, w dni robocze między 8:00 a 15:00.
 6. Odstąpienie od umowy sprzedaży.
  1. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży możliwe jest wyłącznie za zgodą Sprzedawcy w toku indywidualnego porozumienia. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży taka umowa uznawana jest za niezawartą.
  2. Formularz wniosku o odstąpienie od umowy dostępny jest jako załącznik do Regulaminu.
  3. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres siedziby Sprzedawcy na koszt Klienta. Po jego otrzymaniu Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić wartość odesłanego towaru nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zwrotu.
 7. Odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową i gwarancji.
  1. Sprzedawca nie dopuszcza zwrotów, jeżeli towar jest zgodny z zamówieniem.
  2. W przypadku każdej transakcji zostaje wyłączona względem Klienta odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne ograniczone do wartości zamówienia, obejmując wyłącznie szkodę rzeczywistą, zaistniałą w niezgodnym z umową lub uszkodzonym towarze, zgłoszoną skutecznie w terminie określonym w regulaminie.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli Klient został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ustawie, oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
  4. Reklamacje związane z zakupionym towarem Klient zobowiązany jest kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej za pomocą formularza reklamacyjnego – drogą mailową na adres poczty elektronicznej serwis@powermat.pl; na ustosunkowanie się do reklamacji Sprzedawca ma 30 dni od dnia otrzymania protokołu reklamacyjnego.
  5. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę nie są objęte indywidualną gwarancją producenta lub dystrybutora.
  6. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze.
  7. Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem, zgłoszony w terminie ujętym w regulaminie.
  8. W przypadku dostawy towaru niewłaściwego lub uszkodzonego Klientowi przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub uzupełnienie braku w dostawie, w razie dostarczenia ilości niezgodnych z zamówieniem zaakceptowanym przez Sprzedawcę. W przypadku transakcji zagranicznych sposób realizacji wymiany lub uzupełnienia odbywać się będzie na drodze indywidualnych uzgodnień z uwzględnieniem przepisów celnych.
  9. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową do 7 dni od daty otrzymania towaru na adres serwis@powermat.pl za pomocą załączonego formularza.
 8. Odpowiedzialność Administratora w zakresie usług.
  1. Administrator hurtowni powermat-hurt.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności i ciągłości usług świadczonych przez niego na rzecz Użytkowników. Zapewnia on również wsparcie techniczne w przypadku wystąpienia problemów z kontem lub innymi elementami strony.
  2. Administrator nie odpowiada za awarie urządzeń i infrastruktury sieciowej na które nie ma wpływu, działanie siły wyższej lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 9. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  1. Wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 wraz z zmianami) Administrator Platformy informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  2. Informacje podane przez Administratora dotyczą zagrożeń mogących potencjalnie wystąpić w trakcie korzystania z usług online, pomimo zastosowania systemów i oprogramowania zabezpieczającego infrastrukturę oraz komputery przed działaniem szkodliwego oprogramowania lub osób trzecich.
  3. Do głównych zagrożeń podczas korzystania z sieci Internet należą:
   • możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez wirusy, „robaki”, malware czy „konie trojańskie”,
   • możliwość otrzymania spamu,
   • łamanie zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji umożliwiających kradzież tożsamości,
   • phishing, czyli wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych, przypominających do złudzenia autentyczne, i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji,
   • spyware czyli instalacja bez wiedzy Użytkownika programów śledzących czynności wykonywane na komputerze.
  4. Administrator ostrzega również, iż stosowanie zabezpieczeń softwarowych, jak i sprzętowych systemów zabezpieczających, nie chroni w pełni Użytkownika przed wyżej wymienionymi zagrożeniami. Zalecane jest więc zachowanie ostrożności oraz wdrożenie czynności zapobiegawczych, do których między innymi należą:
   • zakup, instalacja oraz bieżące aktualizowanie pakietów Internet Security,
   • używanie wyłącznie oryginalnego oprogramowania, instalowanego z oficjalnie dostępnych źródeł,
   • zapoznawanie się przed użytkowaniem z umowami licencyjnymi oprogramowania oraz regulaminami usług świadczonych w Internecie,
   • dbanie o prawidłową konfigurację oprogramowania, w tym przeglądarek internetowych oraz instalowanie bieżących uaktualnień,
   • zakup oraz instalacja zapór ogniowych (firewall) w sieciach komputerowych,
   • dokonywanie backupu danych oraz konfiguracji oprogramowania.
 10. Zawieszenie konta i blokada usług.
  1. W przypadku powzięcia przez Administratora wiedzy o naruszeniu regulaminu lub przepisów prawa przez Użytkownika, Administrator może zawiesić konto lub rozwiązać umowę z Użytkownikiem
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w tym zakresie w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji od Administratora.
 11. Kontakt.
  1. Administrator strony powermat-hurt.pl jest dostępny dla Użytkowników poprzez:
   • infolinię BOK w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00,
   • pocztę elektroniczną pod adresem bok@powermat-hurt.pl lub iod@powermat.pl w kwestiach dotyczących przetwarzania danych.
 12. Postanowienia końcowe.
  1. Administrator posiada Politykę Prywatności oraz wprowadził w życie zapisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), chroniąc w ten sposób dane Użytkowników. Korzysta on także z plików cookies w zakresie oraz celu opisanym w polityce cookies
  2. Materiały zdjęciowe, treść oraz inne elementy witryny powermat-hurt.pl nie mogą być pobierane oraz wykorzystywane w jakimkolwiek zakresie i celu bez zgody Administratora. Każde odstępstwo od tej zasady będzie traktowane jako naruszenie regulaminu oraz obowiązującego prawa. Zabronione jest jakiekolwiek przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na stronie w celu ich dalszego udostępniania osobom lub podmiotom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń strony powermat-hurt.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, logo bez zgody Administratora.
  3. Użytkownik podając dane kontaktowe w postaci adresu poczty elektronicznej, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, wyraża zgodę na komunikację tymi kanałami z Administratorem oraz podmiotami świadczącymi usługi powiązane. Administrator, jak również podmioty świadczące usługi powiązane, mogą wykorzystywać dane teleadresowe Użytkowników w celach komunikacji związanej bezpośrednio ze świadczonymi usługami. Przekazywanie informacji o charakterze marketingowym odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody Użytkownika, który ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu.
  5. Każda zmiana regulaminu będzie poprzedzona informacją zawierającą zestawienie zmian Regulaminu sklepu powermat-hurt.pl za pomocą poczty elektronicznej na 14 dni kalendarzowych przed jej wejściem w życie, chyba że uwarunkowania techniczne lub inne nieprzewidziane okoliczności wymuszą skrócenie tego okresu.
  6. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
  7. Brak akceptacji zmian w Regulaminie podczas procesu logowania do momentu jego wejścia w życie może być podstawą do rozwiązania umowy z Użytkownikiem.
  8. Regulamin powstał w oparciu o przepisy polskiego prawa. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdą zastosowanie przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020, poz.1740 t.j.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020, poz.344 t.j.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  10. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją umów, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  11. W przypadku wszystkich transakcji, w tym transakcji międzynarodowych, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Lista załączników:

 1. Formularz reklamacyjny
 2. Oświadczenie o usunięciu konta

Lista linków do odwołań:

 1. Polityka prywatności
 2. Polityka Cookies

Projekt i wdrożenie: INTLE | Copyrights by P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. J.